APO Bulletin - březen 2021 (č. 15)

17.03.2021 Updated: 14.05.2021

Přinášíme vám patnácté číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

OBSAH

1. Legislativní přehled   

2. Aktivity APO  

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO     

LEGISLATIVNÍ PŘEHLED  

Připravovaná změna: Zakotvení legální definice pacientské organizace do právního řádu 
  
Název: Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
  
Stav: Vnější připomínkové řízení bylo zahájeno 18. 8. 2020 a termín pro připomínky byl stanoven na 15. 9. 2020. Vnější připomínkové řízení bylo ukončeno a bude následovat vypořádání připomínek ze strany Ministerstva zdravotnictví. Pro samotné vypořádání není pro jednotlivá ministerstva stanovena žádná zákonná lhůta, vypořádávání se tak může vzhledem k současné situaci protáhnout. 
  
Popis: Jedná se o zásadní novelizaci zákona o zdravotních službách pro fungování pacientských organizací. V ustanovení § 113q naleznete legální definici pacientské organizace. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2021  

Dokument je k dispozici ZDE.   

    

Připravovaná změna: Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění a úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb dle § 16 
 
Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Novela prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26. 1. 2020. Návrh zákona byl postoupen k projednání Výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví návrh zákona projednával dne 17. února 2021 za přítomnosti ministra zdravotnictví Jana Blatného a následně přerušil projednávání návrhu do 17. března 2021. Výbor pro zdravotnictví tak bude návrh zákona projednávat znovu po tomto datu. Po projednání bude následovat 2. čtení v PSP ČR.  
 
Novela byla již v minulosti spojena s úpravou úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi. Z tohoto důvodu se jedná o velmi rozsáhlou novelizaci, přičemž rozsah novelizace výrazně ztěžuje hladký a rychlý průběh legislativního procesu (ST 992). 
  
Popis: Novela zákona se zaměřuje především na vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a zakotvení právního rámce, který povede k rozšíření skupiny léků, které získají standardní úhradu. Toto rozšíření se bude týkat především léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Novela má současně za cíl zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2021  

Dokument je k dispozici ZDE.  

 

Připravovaná změna: Úprava režimu preventivních prohlídek 
  
Název: Novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
  
Stav: Novelizující vyhláška byla přijata a zveřejněna ve sbírce listin. Její účinnost nastala dne 24. 2. 2021. 
  
Popis: Ministerstvo zdravotnictví novelizací reaguje na současnou situaci v rámci preventivních prohlídek, kdy některá ustanovení neodpovídají plně současné aplikační praxi. Navrhovaná právní úprava vhodně modifikuje a upřesňuje rozsah preventivních prohlídek u dětí od narození do 18 měsíců věku, ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 let dítěte. 
    
Účinnost: 24. 2. 2021  

Finální znění je k dispozici ZDE

 

Připravovaná změna: Emergentní systém 
   
Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
   
Stav: Návrh byl po vypořádání vnějšího připomínkového řízení předložen Poslanecké sněmovně jako ST 581. 1. čtení proběhlo 22. ledna 2020, projednávaný návrh byl schválen a předložen Výboru pro zdravotnictví. Výbor návrh projednával 18. března 2020 a přerušil projednávání do 15. září 2020. Dne 10. září 2020 Výbor pro zdravotnictví projednával znovu návrh zákona obsahující úpravu emergentního systému a prodloužil přerušení projednávání do 15. března 2021. Předpokládaná účinnost byla z důvodu ročního přerušení výrazně ovlivněna. Následující jednání Výboru pro zdravotnictví proběhne dne 17. března 2021. 
    
Popis: Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků, které se mohou často stát lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy. Emergentní systém má tak zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Úprava se však týká pouze léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna především pomocí zajištění nestandardní cesty pro případ nedostatku a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky. 
   
Předpokládaná účinnost: Q4 2021    

Dokument je k dispozici ZDE.  

 

Připravovaná změna: Přizpůsobení zákona o zdravotnických prostředcích Nařízení EU. 
   
Název: Novela zákon 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
    
Stav: Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou České republiky a postoupen Senátu dne 4. 1. 2020. Senát následně návrh zákona projednal dne 28. 1. 2021 a vrátil jej do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna dne 9. 2. 2021 přijala návrh zákona ve znění Senátu, přijatý zákon byl podepsán prezidentem republiky a zveřejněn ve sbírce zákonů. Zákon vejde v účinnost dne 26. 5. 2021. 
    
Popis: Navrhovaná úprava reflektuje přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které bylo přijato za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti zdravotnických prostředků a ke zlepšení transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků. Návrh především ustavuje Informační systém zdravotnických prostředků a upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků. 
    
Účinnost: 26. 5. 2021 

Finální znění je k dispozici ZDE.  

 

AKTIVITY APO  

Nové webové stránky APO     

Vážení zástupci pacientských organizací, 
   
věnujte prosím pozornost novým webovým stránkám Akademie pacientských organizací
 www.pacientskaakademie.cz, kde naleznete mimo jiné novou sekci přehledu grantových řízení členských společností AIFP. Pro získání přístupu ke všem materiálům ze seminářů a dalších APO akcí je nutné se znovu zaregistrovat.  
      
Tým APO    
       

4. APO seminář: Emoční sebeobrana 

Kdy: 26. března 2021, 
od 12:00 do 15:00
Kde: Microsoft Teams
Přednášející: Mgr. et Mgr. Martin Sedláček   
Přihlašovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz         
  
březen/523bf417-960d-407b-9975-e124dd477fe8   
  

5. APO seminář: Personální řízení neziskové organizace  

Kdy: 9. dubna 2021,  
od 9:30 do 15:00 
Kde: Microsoft Teams 
Přednášející: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA  

Tento seminář je omezen na maximální počet 15 účastníků. V případě většího zájmu otevřeme také sobotní termín.   
Přihlašovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz       
     
březen/b03c9645-7ac1-4dbf-8b03-721accb21bd7    
     

APO online individuální konzultace 

V rámci APO i nadále probíhají online bezplatné individuální konzultace:  
  1. Fundraising s Petrem Freimannem 
  2. Přechod do online prostředí Kateřinou Švidrnochovou 
  3. Public Relations s Bohdanou Rambouskovou 
  4. Právní poradenství S Danem Zwiebem  
  5. Daně a účetnictví s Marií Vtípilovou 
Každá pacientská organizace sdružená v APO má možnost využít konzultaci v délce 2 hodin u každého okruhu. 
Přihlašovat se můžete již nyní Elišce na adrese: eliska.cermanova@aifp.cz 
 
 březen/90406e21-0118-4c55-9b1c-f54676228696   březen/8bba2ec3-3653-48f7-a2f9-fa2d5303194a 
  
březen/a89d674c-05ba-45e2-9216-8686e573c0b0   březen/6f50ce89-25a9-4e9c-a1f8-24f768b0703c 
  
březen/ab616aea-d23f-4702-93ec-d10593e7496a 
   

AKTIVITY ČLENSKÝCH PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V APO    

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.: Dva Češi tento rok obdrželi ceny Eurordisu Black Pearl Awards      

Každoročně v rámci Dne vzácných onemocnění mezinárodní pacientská organizace pro vzácná onemocnění Eurordis uděluje ceny Black Pearl Awards. Tento rok cenu obdržely dvě osobnosti z České republiky. 
 
Paní europoslankyně Kateřina Konečná dostala cenu Policy Maker Award. Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA obdžel cenu za Lifetime Achievement. Velmi si vážíme pomoci a podpory těchto dvou osobností, které se dlouhodobě zasluhují o zlepšování péče o lidi se vzácným onemocněním u nás.   
 
březen/a538cf47-8da1-4dde-8ae2-eb85d3caf50a  
Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA  
 
březen/90030556-bce3-4714-ad16-840802cb9488 
Ing. Bc. Kateřina Konečná  
   
Videozáznam je k dispozici ZDE.    
    
  
  březen/21a095a9-a708-461b-9c12-4f59f69f8e7a   

CEREBRUM, z.s.: Podpora pro domácí pečující v Cerebru pokračuje 

Cerebrum 2007, sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, i v době pandemie kontinuálně poskytuje psychologickou podporu domácím pečujícím. 
 
K některým obvykle řešeným tématům se nyní připojují další témata, která přímo souvisejí s pandemií, a ukazuje se, že pro pečující je obecně náročnější celou situaci zvládnout. 
  
Podstatná změna, kterou je možné bezesporu zaznamenat též u jiných onemocnění, spočívá v tom, že lidé více váhají, než se vydají k lékaři nebo do nemocnice, neboť se obávají nákazy koronavirem. Taková časová prodleva je ovšem např. u cévní mozkové příhody zcela klíčová a ve výsledku může mít značný dopad nejen na samotného pacienta, ale posléze rovněž na ty, kteří o něj budou po propuštění do domácího prostředí pečovat. 
  
Pečující se nyní též potýkají s problémy, že některá zařízení či služby omezily své fungování a o to větší penzum péče musejí pečující zvládnout. Je zřejmé, že část pečujících se speciálně v této době potýká s přetížením, kdy nelze natolik využívat další zdroje pomoci, ať už institucionální nebo v rámci rodiny. Restrikce v uzavření služeb, možnosti pohybu atd. mohou působit jako „zesilovač“ již existujících starostí, znásobovat obavy a promítnout se ve zhoršeném psychickém rozpoložení nebo i somatických potížích u pečujících. 
  
Cerebrum proto nadále nabízí pečujícím možnost psychologické konzultace, a to v on-line prostředí prostřednictvím aplikace Skype anebo po telefonu, což uvítají zvláště ti, kteří nemají přístup k internetu, popř. nejsou příliš obeznámeni s jeho fungováním.    
        
Máte- li uvedené konzultace zájem, kontaktujte nás na čísle 775577701 nebo piště na info@cerebrum2007.cz.      
                        
 březen/e968b573-74e0-4fd1-b0f1-7d9e1d906652    

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.: Na Den vzácných onemocnění se rozsvítily budovy po celém světě, i v Praze         

Den vzácných onemocnění (DVO) se koná každoročně poslední únorový den, letos tento den připadl na neděli 28. 2. 2021. 
   
Smyslem této akce je ukázat široké veřejnosti i těm, kdo se podílejí na rozhodování o otázkách zdravotní a sociální péče, co vzácná onemocnění jsou a co znamenají pro život pacientů. V České asociaci pro vzácná onemocnění (ČAVO) jsme proto  připravili řadu podkladů pro pacientské organizace, média i politiky a téma jsme intenzivně komunikovali v on-line prostředí. Zúčastnili jsme se několika kulatých stolů, konferencí a seminářů, kde jsme problematiku pacientů se vzácným onemocněním připomínali. Nejvýznamnější aktivitou pak byl Kulatý stůl uspořádaný ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem na téma "
Žádný pacient se vzácným onemocněním by neměl zůstat stranou“.  
   
Vzácná onemocnění se rozhodně netýkají malé skupiny pacientů. Existuje více jak 6000 onemocnění a v součtu se týkají přibližně 5% obyvatel. Dle předpokladů by v  České republice mělo být kolem 500 tis těchto pacientů celkem.  Výstupy průzkumu, který pro ČAVO realizovala agentura IPSOS ukazují, že 18% populace v České republice má přímou zkušenost s někým, kdo je má vzácné onemocnění a 41% praktických lékařů a pediatrů má ve své klientele pacienty se vzácným onemocněním.  Kolem každého pacienta se vzácným onemocnění se pohybuje  další množství lidí, kteří každodenně pomáhají nám pacientům i našim rodinám. Patří jim obrovský dík . Snažili jsme se jejich činnost popsat ve speciálu 
Zpravodaje ČAVO, který je k dispozici na stránkách www.vzacna-onemocneni.cz
    
Den vzácných onemocnění byl letos opět viditelný. I když jinak, než jsme byli zvyklí. Kdo si však udělal 28. 2. večerní procházku po Praze, mohl narazit na budovy osvětlené v barvách  (růžová, modrá, zelená) DVO. Děkujeme tímto všem institucím za krásné nasvětlení Tančícího domu, Petřínské rozhledny, Ministerstva zdravotnictví a budovy FEL ČVUT. Velké poděkování patří i našim kolegům, kterým se podařilo rozsvítil budovy v Českých Budějovicích a dalších městech.      

březen/7d36851e-167c-4b40-b416-13415c5848d2 

Zpravodaj ČAVO nalezneteZDE.  
Materiály k DVO 2021 nalezneteZDE.  

Více na www.vzacna-onemocneni.cz.      

březen/21a095a9-a708-461b-9c12-4f59f69f8e7a  

Unie ROSKA, z.s.: MS týden – prostor pro kvalitní život s MS       

Každý rok v květnu jsme svědkem kampaně k Mezinárodnímu dni RS (připadá na 30. 5.), která si klade za cíl objektivně informovat veřejnost o této nemoci. Téma Mezinárodního dne volí naše mezinárodní platforma MSIF, která sdružuje pacientské organizace pomáhají pacientům s RS z celého světa. Tématem pro letošní rok je I connet, we connet, takže spojování. Spojují se pacientské organizace a pacienti z celého světa, spojujeme se s našimi přáteli, známými, podporovateli, prostě spojujeme svět zdravých a nemocných. 
  

U příležitosti MS 2021 chceme uspořádat letos zcela novou sérii akcí online. Bude probíhat po celý týden před MS Day, tj. 24.-30.5.2021. Každý den bude uspořádán 1 webinář na aktuální téma, které zajímá pacienty s MS. Oslovili jsme odborníky ze specializovaných MS center, kde se pacienti s RS léčí. Každý den bude mít webinář jiné téma: Novinky v léčbě RS, personalizovaná medicína u RS, poruchy polykání u roztroušené sklerózy, urologická problematika pacientů s RS, prezentace jediného lůžkového zařízení pro pacienty s RS. 
     
Přednáška bude trvat 30-45 min., poté bude následovat diskuze a odpovědi na dotazy. Po každém webináři bude následovat cca 30 minutové cvičení pod vedením lektora. Každý den bude lektor jiný. Oslovili jsme cvičitele z oblasti jógy, cvičení na židli, dechová cvičení, protahovací cvičení. Chceme, aby se mohl zapojit každý podle svých možností.  

Více na www.roska.eu.    

    

březen/e082bdcf-5d7e-4c05-9e6a-41651894b73f  

HAE Junior, z.s.: Osobní lockdown prožíváme velmi často, nehledě na nařízení vlády      

Tak popisuje český pacient s hereditárním angioedémem svou zkušenost s touto vzácnou nemocí. Online osvětová kampaň, vytvořená k mezinárodnímu Dni vzácných onemocnění pacientskou organizací HAE Junior, sdílela formou videí a bannerů osobní zkušenosti pacientů.  Pacienti z České republiky a ze zahraničí, tak měli možnost podělit se o svůj příběh života s HAE. V pátek 26. února byl navíc uveřejněn pacientský příběh “Rekordman v zameškané výuce”, v příloze Hospodářských novin “Jsme vzácní!”. 
    
Celkově kampaň, která proběhla mezi 15. a 28. únorem, zasáhla více než 100 tisíc unikátních uživatelů ze široké veřejnosti. Dosáhla tak svého cíle, výrazně zvýšit povědomí o vzácné nemoci HAE. 
   
Více informací o této digitální kampani je k dispozici na
www.haejunior.cz/rdd2021. Všechny videa, včetně česká adaptace polského dokumentárního filmu “Krásná krev jsou k dispozici na Youtube kanále HAE Junior ZDE. 
   
Osvětová kampaň HAE Junior ke Rare Disease Day 2021 vznikla za podpory společnosti Takeda Pharmaceuticals a digitální agentury SmartGoal
  
O HAE Junior:
Pacientskou organizaci HAE Junior založili rodiče dětí s hereditárním angioedémem (HAE) v prosinci 2019 v Praze. HAE je vzácné celoživotní onemocnění projevující se častými otoky na různých místech těla. Nejedná se pouze o zdravotní zátěž, ale často i o psychické a sociální omezení, např. časté absence ve školním vzdělávání, nebo překážky v pracovním uplatnění. Posláním HAE Junior je umožnit českým dětem a mládeži s diagnózou HAE žít normální a plnohodnotný život. Organizace je členem České asociace pro vzácná onemocnění, Aliance pro individualizovanou podporu a aliance EURORDIS, která od roku 2008 každoročně na konci února pořádá Rare Disease Day.   
   
březen/bfe80793-df5a-4401-a1c8-8b641b7ba889 
   
Více na www.haejunior.cz.  
   
březen/Snímek obrazovky 2021-03-17 v 21.33.26   

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.: Dražíme za lepší nádech  

3. Ročník benefiční sportovní aukce na pomoc nemocným cystickou fibrózou již odstartoval a potrvá do 21. března 2021.  
  
Nenechte si ujít podepsané předměty od předních českých sportovců jako jsou např. Martina Sáblíková, Jaromír Jágr, Eva Samková, Ondřej Synek, Jan Železný, Šárka Strachová, Vavřinec Hradilek, Roman Kreuziger, Petra Kvitová, Jana Veselá, Kateřina Elhotová, Jakub Klepiš, Jiří Welsh, David Vencl, Katka Neumannová a další věhlasná jména. 
 
V loňském roce se na pomoc nemocným cystickou fibrózou podařilo vybrat téměř 150 tis. Kč. Letos bychom tuto částku rádi překonali. Dražte a sdílejte dále!

Vrcholoví sportovci každý den trénují, aby mohli podávat špičkové výkony. Pacienti s cystickou fibrózou inhalují a rehabilitují, aby udrželi své plíce ve funkčním stavu. Trénink” sportovců i pacientů je v podstatě stejně časově náročný. Rozdíl je ale v tom, že jedni lámou rekordy a ti druzí bojují “jen” za to, aby mohli žít své obyčejné životy.    

březen/3f752025-121d-4ecd-8a77-4cf73846d13f   

Není totiž nic horšího, než ztrácet dech! 
 
Chcete být součástí této jedinečné aukce? Budeme velice rádi, pokud se zapojíte do dražby a pomůžete nám ji sdílet dále
 FB Za lepší nádech.  
 
Veškerý výtěžek bude věnován Klubu nemocných cystickou fibrózou, z. s., který jako jediná organizace v ČR již přes 28 let pomáhá takto nemocným. 
 

Dražit můžete právě teď do 21. března 2021 na www.klubcf.cz.  

 březen/fa3070dd-3c19-4e89-8c83-b7e3eb9d42dd 

Více na www.klubcf.cz.   

    

březen/caec2a16-7fa2-4f0b-b9fd-d25c6b833ec6    

Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diabetik KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
180Realized more than 180 seminars
600Individual consultation
900Published more than 900 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
10The project has been running for ten years