Dotace MZČR - Program grantové podpory na rok 2019 - podpora pacientských organizací - připomínka uzávěrky - 18.1.2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 3.1.2019 19:17 Zpět na seznam

Program je určen na podporu žádostí nestátních neziskových organizací s celostátní působností, které se zabývají aktivitami ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných osob v České republice. Jedná se o podporu dětí a dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. 

Podporovány budou konkrétní projekty s jasně definovanými cíli. Obsah žádostí na poskytované služby musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených nebo chronicky nemocných osob.

Žádost se vypracovává vždy na konkrétní projekt v rámci priorit a tematických okruhů metodiky, kterými jsou:

G1         Rehabilitační a edukační pobyty:

Tematický okruh G/1 umožňuje žadatelům o dotaci organizovat intenzivní aktivity zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů mimo jejich domácí prostředí s odbornou lékařskou garancí. Pro každý typ rekondičního pobytu, tuzemského i zahraničního, je nutno zpracovat odborný program, schválený a podepsaný lékařským garantem.V případě více pobytových akcí s totožným programem, zaměřeným na stejná postižení, stačí vypracovat jen jeden odborný program. Dále viz Metodika.

G1/Z      Zahraniční rekondiční pobyty:

Zahraniční rekondiční pobyty se státní dotací je možno poskytnout pouze pro zdravotně postižené nebo chronicky nemocné občany ve zdůvodněných a výjimečných případech za předpokladu, že stejného výsledku nelze prokazatelně dosáhnout v rámci tuzemského pobytu.

 Pro každý typ rekondičního zahraničního pobytu je nutno zpracovat odborný program, schválený a podepsaný lékařským garantema zvláštní zdůvodnění indikace k zahraničnímu pobytu potvrzené lékařským garantem.

Zdravotní postižení nebo chronické onemocnění (jedná se o těžké formy: astma, atopických ekzémů, lupénky, alergií, muskulární dystrofie) je nutno doložit doporučením z odborného pracoviště zdravotnického zařízení, ve kterém je občan dispenzarizován. Dále viz Metodika.

G2         Edukační docházkové akce (kurzy, výcviky):

Tematický okruh G/2 umožňuje průběžnou edukační a rehabilitační aktivitu občanů se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Příkladem mohou být kurzy odezírání pro ohluchlé, kurzy životosprávy, trénink paměti, nácvik dovedností zdravotně postižených nebo chronicky nemocných osob, rehabilitační cvičení apod. Docházkové akce umožňují průběžnou edukační a rehabilitační aktivitu, která předchází pobytovým akcím. Podmínkou pro čerpání dotace ze státního rozpočtu je odborné vedení akce. Dále viz Metodika.

G3         Ediční činnost:

Tematický okruh G/3 je určen na podporu vydávání speciálních tiskovin s přímým edukačním dopadem na zdravotně postižené a chronicky nemocné občany.Projekt musí obsahovat podrobný rozpočet příjmůavýdajů souvisejících s realizací tiskovin (u periodik i výši nákladu a periodicitu).V případě, že subjekt žádá dotaci na vznik tiskovin, je nutné zpracovat „tabulku pro ediční činnost“ a v projektu uvést podrobnější údaje o tiskovině, např. počet kusů či výtisků, počet stran, formát a druh papíru atd. a rozklíčovat nákladové položky. Dále je subjekt povinen uvést způsob distribuce tiskoviny. Dále viz Metodika.

G/4        Přednášky:

Tematický okruh G/4 je určen na podporuosvětové zdravotnické činnosti formou přednášek a tematických besed se zaměřením na problematiku zdravotního postižení či chronického onemocnění určených pro zdravotně postižené a chronicky nemocné občany. Dále viz Metodika.

G/5        Organizační servis:

MZ ČR touto podporou zajišťuje transparentnost a hospodárnost činnosti spolků při realizaci dotovaných projektů z dotačního  programu „Program grantové podpory“.

Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na pronájmy, energie, služby, mzdy v přímé účasti na projektu, ostatní osobní výdaje v přímé účasti na projektu (OOV)

Dotaci na organizačně administrativní servis (tematický okruh G5) je možno poskytnout pouze v případě, že subjekt je také realizátorem dalšího dotovaného projektu (tematické okruhy G1 – G4) dle této metodiky. 

V rámci tematického okruhu G/5 je možné podat žádost o dotaci  na podporu ordinace lékaře pro bezdomovce. Cílem je zajištění dostupnosti primární lékařské péče bezdomovcům.  Dále viz Metodika.

Uzávěrka podávání žádostí: 15.1.2018

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Kontaktní místo pro podávání žádostí o dotaci:

Webový portál žádostí systému RISPF je zpřístupněn ode dne 10. 12. 2018 na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Žádosti o dotaci na rok 2019 se všemi povinnými přílohami je nutné podat elektronicky nejpozději do 15. 1. 2019.  Žádosti o dotaci se současně předkládají v listinné podobě, a to v jednom vyhotovení (vygenerovaná podepsaná žádost se všemi povinnými přílohami), které lze:

1)   předat osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti elektronicky tj. nejpozději do 18. 1. 2019

2)   zaslat Českou poštounejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti elektronicky tj. nejpozději do 18. 1. 2019(platí razítko pošty na obálce nejpozději ze dne 18. 1. 2019)

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení dotačních programů (OZS/4), Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Na obálku uveďte kód výzvy „PGP 2019“. 

Každá žádost o dotaci musí mít dokumenty a přílohy řazeny ve správném pořadí uvedeném u jednotlivých tematických okruhů.  

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.