Individuální projekty podporované sbírkou Pomozte dětem

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.12.2019 05:50 Zpět na seznam

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Projekt společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize (ČT).

Děti se zdravotním znevýhodněním:

 • Děti se smyslovým postižením (zrakové, sluchové, hluchoslepota)
 • Děti s tělesným postižením (DMO, omezení hybnosti, vrozené poruchy a onemocnění, úrazy)
 • Děti s poruchami psychického vývoje (specifické poruchy řeči a jazyka, školních dovedností, chování, ADHD, pervazivní vývojové poruchy – autismus aj.)
 • Děti s mentálním postižením
 • Děti s kombinovaným postižením
 • Děti dlouhodobě nemocné
 • Děti s jiným specifickým zdravotním znevýhodněním

Děti se sociálním znevýhodněním:

 • Děti žijící mimo vlastní rodinu (pěstounská péče, adopce, děti z dětských domovů)
 • Děti žijící v sociálně slabých rodinách
 • Děti žijící v dysfunkčních rodinách (alkoholismus, drogy, domácí násilí, psychická zátěž a nemoci)
 • Děti znevýhodněné sociálním vyloučením (romské děti, emigranti)

Děti v ohrožení, krizi:

 • Děti týrané, zneužívané, zanedbávané
 • Děti ohrožené závislostmi, agresivitou, šikanou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním
 • Jiné

Žádosti ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti mohou podávat neziskové organizace.

Lhůta podávání žádostí: 15.2.2020 (do 16 hodin)

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ludmila Bobková, koordinátorka grantování, Tel.: 227 217 231, ludmila.bobkova@nros.cz

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.