Přehled grantových řízení členských firem AIFP

ABBVIE
ABBVIE

ABBVIE

Osoba: Eva Šebestová, Barbora Dušková
Kontakt: eva.sebestova@abbvie.com, barbora.duskova@abbvie.com
Terapeutické oblasti: revmatologie, dermatologie, gastroenterologie, hematoonkologie, virologie (HCV), neurologie (Parkinsonova choroba)
Grantový proces: Dary posuzuje a schvaluje grantová komise v průběhu celého roku. Pro schválení daru pacientská organizace předkládá: žádost o dar, vyplněný formulář k žádosti o dar s detailním popisem projektu a rozpočtu, stanovy pacientské organizace, doklad o tom, že je daná osoba oprávněna zastupovat pacientskou organizaci. Pro vyplacení daru: darovací smlouva podepsaná oběma stranami. Pro uzavření daru: potvrzení pacientské organizace o přijetí podpory, doklady o tom, že se podpořená aktivita konala (zpráva z akce, záznam, fotodokumentace apod.).
AMGEN
AMGEN

AMGEN

Osoba: Kateřina Petrlíková
Kontakt: klodrova@amgen.com
Terapeutické oblasti: nejsou fixně stanoveny
Grantový proces: Popis grantového procesu je jednoduchý. Žádosti o granty jsou adresovány na recepci společnosti a následně posouzeny grantovou komisí.
ANGELINI PHARMA
ANGELINI PHARMA

ANGELINI PHARMA

Osoba: Renata Kellnerová
Kontakt: renata.kellnerova@angelinipharma.com
Terapeutické oblasti: leukémie (zejména CML), onkologie (renální karcinom, podpůrná léčba), duševní zdraví (schizofrenie a deprese), CHOPN, bolest
Grantový proces: Je třeba obecně podat žádost, kde se uvede suma a popíše účel použití. Pak proběhne vyhodnocení podle interní procedury a pošleme žadateli výsledek interního jednání.
ASTELLAS
ASTELLAS

ASTELLAS

Kontakt: info@astellas.com
Terapeutické oblasti: uroonkologie, transplantační medicína, hemato-onkologie, urologie
Grantový proces: Dary posuzuje a schvaluje grantová komise v průběhu celého roku. Žádost o dar musí prokazatelně představovat přínos pro zlepšení/udržení péče o pacienty v oblasti zájmu společnosti Astellas, vztahuje se k medicínské nebo farmaceutické praxi, žádost se týká budoucí aktivity/projektu, žádost se vztahuje na podporu v rámci jednoho finančního roku (duben-březen).

Pro posouzení žádosti o dar pacientská organizace předkládá: žádost o dar, vyplněný formulář k žádosti o dar s detailním popisem aktivity/projektu a rozpočtu, stanovy pacientské organizace, doklad o tom, že je žadatel je oprávněn jednat za pacientskou organizaci.

Pro poskytnutí daru: darovací smlouva podepsaná žadatelem a společností Astellas.

Pro uzavření dokumentace o poskytnutí daru: potvrzení pacientské organizace o přijetí daru, doklady potvrzující konání podpořené aktivity/projektu (faktura, zpráva z akce, záznam, fotodokumentace apod.).
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA

ASTRAZENECA

Kontakt: AZdary@astrazeneca.com
Terapeutické oblasti: onkologie, kardiologie, respirátory, diabetologie, vakcinologie
Grantový proces: Po zaslání vyplněného formuláře žádosti o dar (dle popisu bod 1) jsou žádosti interně předány dle terapeutického zaměření do jednotlivých terapeutických oblastí k dalšímu  administrativnímu vyřízení – komunikace se žadatelem, vyžádání detailu k projektu/žádosti, dodání základních informací o společnosti. Po zkompletování všech podkladů se žádost předává k internímu schválení “Donation committee”. Po schválení a po ukončení celého projektu obdarovaný zasílá závěrečnou zprávu o využití daru, který se přikládá k celé dokumentaci projektu. https://www.astrazeneca.cz/sustainability/access-to-healthcare.html
BAYER
BAYER

BAYER

Osoba: Jakub Zadák
Kontakt: jakub.zadak@bayer.com, 602246749
Terapeutické oblasti: kardiologie, hematologie, onkologie, oftalmologie, diabetologie a nefrologie
Grantový proces: Proces schválení daru se řídí interním SOP. Klíčové body jsou následující. Pro posouzení daru je nutná písemná žádost. Po schválení je uzavřena smlouva, jejíž přílohou je žádost o dar a poučení o zásadách používání darů. Příjemce daru je povinen do jednoho měsíce prokázat čerpání daru (faktura, výpis z účtu, předávací protokol v případě věcného daru).
BERLIN-CHEMIE
BERLIN-CHEMIE

BERLIN-CHEMIE

Kontakt:
Terapeutické oblasti:
Grantový proces:
BIOGEN
BIOGEN

BIOGEN

Kontakt: grantsandgiving@biogen.com
Terapeutické oblasti: roztroušená skleróza a spinální muskulární atrofie
Grantový proces: Žadatel o grant bude odkázán na globální portál https://biogengrantsandgivingportal.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin, ve kterém se musí daný žadatel zaregistrovat a posléze vyplnit žádost přímo v portálu – elektronicky a v angličtině. Celou agendu včetně posouzení vůči kritériím a schvalování bude procesovat Global Grants and Giving oddělení. S žadatelem bude také komunikovat někdo z tohoto oddělení a vyřídí i veškerou dokumentaci (vč. smlouvy).
Na stánkách https://grantsandgiving.biogen.com/ budou k dispozici všechny informace typu: oblastí zájmu společnosti Biogen, předkládání žádostí a termíny jejich zpracování, požadavků a kritérií na granty, informačních zdrojů pro žadatele. Podrobnější informace spolu s prolinky na globální zdroje a portál naleznou čeští žadatelé také na lokálních stránkách Biogen.com.cz v sekci Grants&Giving.
BOEHRINGER INGELHEIM
BOEHRINGER INGELHEIM

BOEHRINGER INGELHEIM

Osoba: Kateřina Kuchařová
Kontakt: Katerina.Kucharova@boehringer-ingelheim.com
Terapeutické oblasti: kardiovaskulární onemocnění (srdeční selhání, CMP, hypertenze, fibrilace síní), metabolická onemocnění (diabetes, obezita, NASH), onemocnění plic (CHOPN & astma, plicní fibróza, systémová sklerodermie), onemocnění kůže (GPP), onkologie
Grantový proces: Boehringer Ingelheim podporuje finančně projekty spojené se zdravím lidí i zvířat. Cílem naší podpory je vždy v konečném důsledku pomoc pacientům. Podporujeme nejenom projekty vzdělávací, ale rovněž spolupracujeme se zdravotnickými, pacientskými a charitativními organizacemi, které podporují potřeby pacientů a jejich blízkých. Žádost o dar, grant či charitativní příspěvek je nutné podat prostřednictvím webového formuláře https://www.boehringer-ingelheim.cz/zadost-o-dar, který vás provede nezbytnými podklady potřebnými pro posouzení žádosti. O přiznání daru rozhoduje naše Compliance Committee zejména s ohledem na závazné právní normy, kodex EFPIA/AIFP a vnitřní předpisy společnosti Boehringer Ingelheim. O výsledku rozhodnutí budou žadatelé vyrozuměni prostřednictvím emailu do 40 dnů od podání žádosti.
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB

BRISTOL MYERS SQUIBB

Osoba: Tomáš Růžička
Kontakt: tomas.ruzicka@bms.com
Terapeutické oblasti: solidni onkologie, hematoonkologie
Grantový proces: Žádost o podporu konkrétního projektu musí obsahovat stručný popis a rozpočet, informace o využití grantových prostředků, vícezdrojovém financování, základní podklady o pacientské organizaci, případně účetní uzávěrka za minulé období.
EISAI
EISAI

EISAI

Nepodporují pacientské organizace

ELI LILLY CZECH
ELI LILLY CZECH

ELI LILLY CZECH

Kontakt: info_cz@lilly.com, 800 112 122
Terapeutické oblasti: dermatologie, diabetologie, migréna, onkologie, revmatologie
Grantový proces: Společnost ELI LILLY ČR s.r.o. nevyčlenila prostředky na podporu pacientských organizací formou grantů a darů. Pro konkrétní možnosti spolupráce na vzdělávacích projektech v uvedených terapeutických oblastech kontaktuje společnost.
GILEAD
GILEAD

GILEAD

Osoba: Kateřina Dvořáková
Kontakt: katerina.dvorakova@gilead.com
Terapeutické oblasti: HIV, hepatitida a jaterní onemocnění, COVID-19, onkologie, revmatologie a gastroenterologie
Grantový proces: Žádost o grant musí být podána prostřednictvím platného formuláře, který si vyžádá a pak také vyplněný pošle na mail, nebo na kohokoliv z medicínského oddělení, a schválena prostřednictvím interní grantové komise v souladu s místními standardy. V rámci daného schválení provede oddělení Legal and Business Conduct due deligence u příjemce. Před poskytnutím grantu musí společnost Gilead s příjemcem uzavřít písemnou smlouvu.
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE

GLAXOSMITHKLINE

Osoba: Soňa Misíková
Kontakt: sona.x.misikova@gsk.com
Terapeutické oblasti: chronická obstrukční plicní nemoc, astma, HIV, onkologie (rakovina ovárií a děložního čípku), meningitída
Grantový proces: Do grantového řízení se může přihlásit pacientská organizace, která podá správně vyplněnou žadost (poskytne GSK po navázání kontaktu). Ta musí obsahovat všechny údaje o pacientské organizaci a přesný popis projektu, na který si žádá finance - časová osa projektu a popis rozpočtu na dané položky. GSK podpora nesmí přesáhnout 25 % celkového předpokládaného příjmu pacientské organizace za daný rok. Následně grantová komise GSK vyhodnotí žádost a informuje pacientskou organizaci o výsledku. Po schválení daru GSK zašle finance do 30 dnů. Doložení všech faktur je potřebné do 3 měsíců od skončení podporovaného projektu.
IPSEN
IPSEN

IPSEN

Kontakt: info.czech@ipsen.com
Terapeutické oblasti: neurologie, onkologická onemocnění (karcinom ledviny, prostaty a prsu), oblast poruch růstu či některých vzácných metabolických onemocnění
Grantový proces: Pokud se jakýkoliv zaměstnanec Ipsen setká s požadavkem o poskytnutí grantu či daru nebo pokud jsme napřímo osloveni skrze kontaktní email, je tato žádost předána zástupci medicínského oddělení. Ten požádá žádající subjekt o dodání případných dalších informací a následně je žádost posouzena Grantovou komisí. Ta u nás funguje na úrovni CE Clusteru a jejími členy jsou Vicepresident CE Cluster, Business Ethics director CE Cluster, Medical Director CE Cluster, Finance Director CE Cluster a Legal Director NCE region, plus Grants & Donations Committee Secretary, která je také z medicínského oddělení. Po posouzení je žadatel buď informován o zamítnutí nebo schválení a následuje zasmluvnění a samotné plnění.
JANSSEN
JANSSEN

JANSSEN

Osoba: Libor Fůs
Kontakt: infocz@its.jnj.com, lfus@its.jnj.com
Terapeutické oblasti: psychiatrie, hemato-onkologie, onkologie, imunologie (CD a UC)
Grantový proces: Minimální náležitosti předložené grantové žádosti jsou: název organizace a oblast působnosti, účel vynaložení požadovaných prostředků, časové vymezení žádosti (rok, dva, tři), položkový rozpočet, pokud se jedná o konkrétní činnosti a projekty, finanční a kontaktní údaje organizace, podpis statutárního zástupce. U úplně první žádosti je potřeba vyplnit Due Diligence (+ 1 měsíc).
KYOWA KIRIN
KYOWA KIRIN

KYOWA KIRIN

Kontakt: czech_cluster@kyowakirin.com
Terapeutické oblasti: vzácná onemocnění
Grantový proces: Žádost o grant je posouzená v rámci společnosti komisí pro granty a dotace.Žádost o grant je posouzená v rámci společnosti komisí pro granty a dotace.
LEO PHARMA
LEO PHARMA

LEO PHARMA

Osoba: Ivana Karlachová
Kontakt: ivkcz@leo-pharma.com
Terapeutické oblasti: dermatologie
Grantový proces: Společnost LEO Pharma s.r.o. nevyčlenila prostředky na podporu pacientských organizací formou grantů a darů. Pro konkrétní možnosti spolupráce na vzdělávacích projektech v uvedených terapeutických oblastech kontaktuje společnost.
LUNDBECK
LUNDBECK

LUNDBECK

Nepodporují pacientské organizace

MERCK
MERCK

MERCK

Osoba: Roman Kodym, Veronika Techlová
Kontakt: roman.kodym@merckgroup.com, veronika.techlova@merckgroup.com
Terapeutické oblasti: neurologie, onkologie, endokrinologie, porodnictví, všeobecná medicína
Grantový proces: Je potřeba vyplnit oficiální žádost od pacientské organizace, která obsahuje celkový rozpočet, požadovanou finanční částku, jména dalších dárků či prohlášení, že Merck není jediný dárce. Jedná-li se o „sponzorství“ akce je nutné dodat agendu/program akce a informace, jaká protiplnění za poskytnuté finanční prostředky bude Merck čerpat (např. umístění loga); po akci zaslat „důkaz“ o využití poskytnutých finančních prostředků (např. foto, děkovný dopis). Jedná-li se o „darování“ doložení využití námi poskytnutých finanční prostředků (např. foto, děkovný dopis). Podporu je možné poskytnout pouze do výše 50% ročního rozpočtu pacientské organizace.
MSD
MSD

MSD

Osoba: Václav Pláteník
Kontakt: vaclav.platenik@merck.com
Terapeutické oblasti: onkologie, postavení pacientů obecně, zdravotně sociální pomezí, osvěta obecně
Grantový proces: O podporu mohou naši společnost Merck Sharp & Dohme žádat neziskové právnické osoby (např. pacientské organizace), a to doručením písemné žádosti na výše uvedenou e-mailovou adresu. Žádost podepsaná statutárním zástupcem organizace musí obsahovat kontaktní údaje, specifikaci účelu/činnosti, pro kterou je podpora žádána, včetně časového harmonogramu, a požadovanou celkovou částku. K žádosti je nutno přiložit položkovou kalkulaci, výpis z Obchodního rejstříku, stanovy organizace, poslední výroční zprávu a jiné podpůrné dokumenty (např. fotodokumentace, ukázka úspěšnosti předchozího ročníku činnosti). Všechny přijaté žádosti budou projednány Grantovou komisí společnosti MSD a žadatel bude o výsledku vyrozuměn písemně (e-mailem). V případě schválení žádosti obdrží žadatel o podporu spolu s vyrozuměním také instrukce, jak postupovat dál. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na poskytnutí podpory.
MUNDIPHARMA
MUNDIPHARMA

MUNDIPHARMA

Kontakt:
Terapeutické oblasti:
Grantový proces:
NOVARTIS
NOVARTIS

NOVARTIS

Osoba: Michaela Withy
Kontakt: granty.cz@novartis.com
Terapeutické oblasti: neurologie, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, dermatologie, imunologie, transplantologie, revmatologie, pneumologie, oftamologie, respirační onemocnění, onkologická onemocnění
Grantový proces: https://www.novartis.cz/cs/o-nas/spolecenska-odpovednost/grantova-rizeni
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK

NOVO NORDISK

Osoba: Iva Piljarová
Kontakt: infoline@novonordisk.com
Terapeutické oblasti: diabetes, hemofilie, poruchy růstu, obesita
Grantový proces: O dar může požádat kterákoliv pacientská nebo nezisková organizace, registrována v rejstříku, za účelem například podpory edukačních činností nebo na projekty zaměřené na zvyšování zdravotní gramotnosti veřejnosti. Žádosti lze poslat mailem na kontaktní adresu infoline@novonordisk.com uvedenou na webových stránkách společnosti. Žádost by měla obsahovat minimálně následující informace: název organizace a oblast působnosti, účel a detailní popis projektu a rozpočet, kompletní kontaktní údaje organizace a podpis statutárního zástupce. Následně proběhne posouzení žádosti podle interní procedury a výsledkem je žadatel informován mailem.
Po vyhodnocení a případném následném schválení Compliance komisí bude uzavřena smlouva, jejíž přílohou je žádost o dar. Do 14 dnů od obdržení daru by měl žadatel poslat potvrzení mailem o přijetí a do šesti měsíců od poskytnutí daru prokázat jeho řádné čerpání.
Grantový proces musí být v souladu s etickým kodexem AIFP a v souladu s interními předpisy společnosti. Compliance komise si může v rámci vyhodnocovacího procesu vyžádat další podpůrnou dokumentaci.
Veškeré podporované projekty musí být nezávislé na aktivitách společnosti Novo Nordisk.
PFIZER
PFIZER

PFIZER

Osoba: Lenka Břeská
Kontakt: lenka.breska@pfizer.com
Terapeutické oblasti: kardiologie (atriální fibrilace, cévní mozková příhoda), onkologie (metastatická rakovina prsu, metastatická rakovina ledvin, akutní leukémie, nemalobuněčné nádory plic), revmatologie (revmatoidní artritida, psoriatická artritida), gastroenterologie (ulcerozní kolitida), vzácná onemocnění (hemofílie, endokrinologie – Prader Willi, Turnerův syndrom, neurologie - Duchennova choroba, amyloidóza - ATTR kardiomyoptie, ATTR polyneuropatie), očkování ( pneumokokové infekce, meningokokové infekce, klíšťová encefalitida)
Grantový proces: Neziskové či pacientské organizace mohou žádat o edukační granty na projekty v oblasti zdravotnictví, které podporují zvyšování zdravotní gramotnosti či pomohou ke zlepšení zdravotní péče. Žádost musí všichni žadatelé podávat elektornicky prostřednictvím formuláře na stránkách společnosti Pfizer: https://www.pfizer.cz/o_spolecnosti-prispevky_dary. Žádost posuzuje lokální Grantová komise (Grant and Donation Committee) složená ze zástupců vedení společnosti v ČR. Žadatelé musí předložit jakýkoli dokument, který zpřesňuje popis činnosti, o jejíž podporu žádáte (program akce, technický list výrobku, katalogové číslo, fotodokumentaci apod.), položkovou kalkulaci (rozpočet) upřesňující, jak bude příspěvek využit, kopii některého z těchto dokumentů: Zřizovací listina včetně Jmenovací listiny statutárního zástupce, Výpis z Obchodního rejstříku, Stanovy sdružení. Využití grantu musí žadatel řádně vyúčtovat.
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE

PIERRE FABRE

Kontakt:
Terapeutické oblasti:
Grantový proces:
ROCHE
ROCHE

ROCHE

Osoba: Ing. Monika Poliaková
Kontakt: monika.poliakova@roche.com
Terapeutické oblasti: ononkologie, hemato-onkologie, hematologie, neurologie, gastroenterologie a pneumologie
Grantový proces: "Žádost o podporu konkrétního projektu musí být zanesena do standardizovaného formuláře žádosti o grantovou podporu a formuláře rozpočtu, které si žadatel stáhne na webových stránkách viz níže. Součástí žádosti musí být detailní informace o příjemci i o projektu nebo činnosti, která je předmětem žádosti o grant/dar. Řádně vyplněná a podepsaná žádost musí být následně zaslána na jeden z kontaktních emailů viz výše. Žádost vyhodnotí zhruba do 14 dnů grantová komise. Společnost Roche si může kdykoliv během hodnocení vyžádat dodatečné informace nebo podrobnější žádost. Žadatelé jsou následně seznámeni o výsledku hodnocení, a to prostřednictvím emailu. Grantový proces podléhá pravidlům Etického kodexu AIFP a interním směrnicím společnosti Roche.
Více informací naleznete na stránkách. https://www.roche.cz/cs/partnerstvi-a-sponzoring.html"
SANOFI
SANOFI

SANOFI

Osoba: Zuzana Travencová
Kontakt: Zuzana.travencova@sanofi.com
Terapeutické oblasti: diabetes, kardiovaskulární nemoci, imunologie, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, onkologie, hematologie, vzácná onemocnění
Grantový proces: Společnost Sanofi může poskytnout finanční prostředky pacientským organizacím, například na podporu vzdělávání a zvyšování povědomí. Žádost o příspěvek musí být předložen kontaktní osobě (Public Affairs & Advocacy Manager). Následně je žádost posouzena grantovou komisí. V případě schválení žádosti grantovou komisí je následně pacientská organizace požádána o vyplnění podpůrných dokumentů. Žádost o grant spolu s vyplněnými podpůrnými dokumenty je vložena do interního systému ke schválení grantové komisi. Po schválení v interním systému se přistupuje k návrhu a následně podpisu samotné smlouvy a vyplacení sjednaného grantu pacientské organizaci.
SANTEN OY
SANTEN OY

SANTEN OY

Kontakt:
Terapeutické oblasti:
Grantový proces:
SERVIER
SERVIER

SERVIER

Osoba: Anna Černá
Kontakt: anna.cerna@servier.com
Terapeutické oblasti: kardiologie – kardiovaskulární prevence, hypertenze, dyslipidémie, chronická žilní insuficience, hemoroidální onemocnění, kolorektální karcinom, dětská a dospělá hematoonkologie
Grantový proces: Grantové řízení probíhá podle vnitřních pravidel společnosti Servier, a granty a dary je možné poskytovat pouze za stanovených podmínek: Poskytnutí grantu nebo daru musí být v souladu se strategií společnosti Servier a. s. jejími filantropickými zájmy. Může být poskytnut/a pouze organizacím, které jsou právnické osoby, a jsou oprávněny pobírat dotace a dary. Dotace (grant): na podporu časově omezeného projektu nebo programu. Příjemce dotace musí být legitimní organizace, která zajišťuje specifické školení, vzdělávání, výzkum nebo školní aktivity, dotace musí být nevyžádaná, tzn. Servier nemůže dotaci aktivně nabízet, a nemůže být poskytnuta pro ukončený nebo již probíhající projekt nebo program. Servier nesmí ovlivnit nebo být vnímán tak, že by mohl ovlivnit dotovaný projekt nebo program. Dar (donation) peněžitý, nebo věcný: Dary jsou určeny k poskytnutí neziskovým organizacím, za účelem podpoření jejich mise nebo probíhajících charitativních akcí, aniž by za to Servier získal nějaký hmatatelný benefit. Lze poskytnout pouze pacientským organizacím a organizacím s charitativním účelem. Dar/dotace: musí mít jasný a transparentní cíl, nelze nikdy poskytnout HCP, ani jiným jednotlivcům, nesmí být poskytnut/a jménem nebo prostřednictvím 3. strany (např. žádost HCP o poskytnutí dotace charitě), nesmí být použit/a na běžný chod organizace nebo její běžné výdaje, nesmí být poskytnut/a ani použita s úmyslem propagace nebo použití produktů Servier, nesmí být poskytnut/a jako protislužba za předepisování. Nesmí ohrozit nezávislost žádající organizace nebo programu, který má být podpořen, nesmí být použit/a pro aktivity nebo účely, které jsou zakázány zákonem, kodexy asociací průmyslu nebo zásadami Servier. Analýza návratnosti investic nebo komerčně/obchodního dopadu nesmí být navázána nebo nijak souviset s darem nebo dotací. Žádost musí být písemná. Žádost musí obsahovat popis typu a účelu dané žádající organizace a požadované podpory. Po přijetí žádosti o dar/dotaci probíhá interní posouzení splnění požadavků příjemce daru/dotace. V případě pozitivního zhodnocení a odsouhlasení poskytnutí daru/dotace, je žadatel informován. Musí být uzavřena smlouva. platba – jen bankovním převodem: do 90 dnů od ukončení podpořeného projektu/programu, příjemce daru/dotace písemně potvrdí, že program/projekt byl uskutečněn dle plánu, nespotřebované prostředky (nad 100 €) nebo prostředky, které nebyly použity v souladu se smlouvou, musí být vráceny Servieru (nesplnění je překážkou pro další poskytnutí daru/dotace).
SOBI
SOBI

SOBI

Osoba: Leona Peřinová
Kontakt: leona.perinova@sobi.com
Terapeutické oblasti: hemofilie, vzácná onemocnění
Grantový proces: Případná žádost od pacientské organizace s detailní kalkulací a dokumentací projektu vstupuje do interního schvalovacího procesu, kde se rozhodne zdali a eventuelně jakou část projektu je společnost schopna finančně podpořit. Časový rámec schvalovacího procesu je cca dva měsíce.
STALLERGENES
STALLERGENES

STALLERGENES

Osoba: Irena Sedláčková
Kontakt: irena.sedlackova@stallergenesgreer.com
Terapeutické oblasti: alergologie
Grantový proces: Dle pravidel AIFP Etického kodexu.
TAKEDA
TAKEDA

TAKEDA

Osoba: Gabriela Kučeráková
Kontakt: gabriela.kucerakova@takeda.com
Terapeutické oblasti: idiopatické střevní záněty, syndrom krátkého střeva, imunologie, hereditární angioedém, lysozomální střádavá onemocnění, mnohopočetný myelom, lymfomy, nemalobuněčný karcinom plic, hemofilie
Grantový proces: Písemnou žádost o podporu je potřebné doručit mailem v PDF formátu. Žádost musí být podepsána, dále přiložená výroční zpráva, stanovy pacientské organizace a jiné dokumenty podle žádostí společnosti Takeda. Žádost je interně zpracována a předložena Grantové Komisi, která rozhoduje o její schválení na pravidelném zasedání.
UCB
UCB

UCB

Osoba: Vladimír Moravec
Kontakt: vladimir.moravec@ucb.com
Terapeutické oblasti: dermatologie, vzácná onemocnění, revmatologie, neurologie
Grantový proces: Dle pravidel AIFP Etického kodexu.
VERTEX
VERTEX

VERTEX

Kontakt:
Terapeutické oblasti:
Grantový proces:
Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem