APO Bulletin - květen 2021 (č. 16)

13.05.2021 Aktualizováno: 14.05.2021

Přinášíme vám šesnácté číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

OBSAH

1. Legislativní přehled   

2. Aktivity APO  

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO     

LEGISLATIVNÍ PŘEHLED  

Připravovaná změna: Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění a úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb dle § 16, zakotvení definice pacientské organizace 
 
Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 992)
 
Stav: Novela prošla 2. čtením na 98. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 21. 4. 2021. 

Nyní bude následovat jednání garančního výboru (Výbor pro zdravotnictví) a dále 3. čtení novely.


Popis: Novela zákona se zaměřuje především na úpravu vstupu inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a zakotvení právního rámce, který povede k rozšíření skupiny léčiv, které získají standardní úhradový mechanismus. Toto rozšíření se bude týkat především léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Novela významně posiluje postavení pacientských organizací v rámci řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, kdy by nově měly mít pacientské organizace možnost participovat na řízení v pozici účastníka a dále se podílet na rozhodovacím procesu prostřednictvím zástupců pacientských organizací v poradním orgánu při MZ.
 
Novela má současně za cíl zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit.
 
Na základě jednání Výboru pro zdravotnictví byla k novele připojena úprava zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), která zakotvuje definici pacientské organizace, úpravu pro centra vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním či pro centra duševního zdraví.
 
V rámci 2. čtení bylo k návrhu připojeno několik pozměňovacích návrhů, které se veskrze týkají úpravy úhradových podmínek pro některá očkování, procedurálních úprav řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, ale i rozšíření navrhované definice pacientské organizace.

 
Předpokládaná účinnost: 1. ledna 2022

Dokument je k dispozici ZDE.

 

Připravovaná změna: Zakotvení legální definice pacientské organizace do právního řádu 
  
Název: Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
  
Stav: Vzhledem k tomu, že obsah této novely byl fakticky včleněn do novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (viz. výše), nedá se předpokládat, že by projednávání této novely pokračovalo.

Dokument je k dispozici ZDE.

 

Připravovaná změna: Emergentní systém 
   
Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (sněmovní tisk č. 581)
   
Stav: Dne 17. března 2021 Výbor pro zdravotnictví projednával znovu návrh zákona obsahující úpravu emergentního systému a prodloužil přerušení projednávání do 15. června 2021.

    
Popis: Nově navrhované vytvoření emergentního systému má za cíl zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků v ČR, které se mohou často stát lákavým zbožím pro vývoz do jiných zemí. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna prostřednictvím nové nestandardní cesty, která má zabezpečit dodávku léčiv pro české pacienty i v případě, kdy je tento přípravek na trhu v omezeném množství. Dále se novela snaží o zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky prostřednictvím úpravy stávajících podmínek pro vývoz.

   
Předpokládaná účinnost: vzhledem k aktuálnímu stavu nelze předpokládat, že bude novela do konce tohoto volebního období projednána 
   

Dokument je k dispozici ZDE.

 

Připravovaná změna: Předepisování léčiv s obsahem návykových látek na elektronický recept a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití
  
Název: Novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (sněmovní tisk č. 864)

  
Stav: Novela prošla 2. čtením na 98. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 21. 4. 2021.

Nyní bude následovat jednání garančního výboru (Výbor pro zdravotnictví) a dále 3. čtení novely.
  
Popis: Novela upravuje podmínky pro předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek, které by v souvislosti s pokračující elektronizací zdravotnictví měly být předepisovány prostřednictvím elektronického receptu s označením „vysoce návyková látka“.
 
Novela dále zvyšuje dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty.
 
V rámci 2. čtení bylo k novele přidáno několik pozměňovacích návrhů, které obecně směřují právě do oblasti léčebného konopí, ale také k úpravě zásilkového výdeje léčivých přípravků.
    
Účinnost: 1. ledna 2022 

Dokuemnt je k dispozici ZDE.

 

Připravovaná změna: Elektronizace zdravotnictví
   
Název: Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví (sněmovní tisk č. 1163 a č. 1164)

    
Stav: Novela prošla 1. čtením na 87. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 9. 3. 2021.
 
Garanční výbor (Výbor pro zdravotnictví) návrh projednal a nyní bude následovat 2. čtení.
    
Popis: Návrh obsahuje základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

K návrhu je přidán další návrh zákona, který mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví (sněmovní tisk č. 1164).
    
Účinnost: 1. ledna 2022 

Dokumenty jsou k dispozci ZDE a ZDE.

 

AKTIVITY APO

APO konference 

Vážení zástupci pacientských organizací, 
   

přijměte pozvání na další akce APO. Dne 4. června bude probíhat třetí networkingové setkání, a to na téma "Řízení pacientské organizace". V srpnu se můžete těšit na šestý ročník APO Letní školy na téma "Partnerství - víc než grant", kontrétně 25. srpna v Praze. 

Více informací naleznete na obrázku níže.
      
Tým APO  
  
 
 

7. APO seminář Copywriting 

Kdy: 28. května 2021, od 14:00 do 16:30
Kde: Microsoft Teams
Přednášející: Otto Bohuš 
Přihlašovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz
 
Aktuality/Copywriting - pozvánka
  

8. APO seminář Prezentační dovednosti

Kdy: 11. června 2021, od 9:00 do 16:00
Kde: zasedací místnost AIFP, Pobřežní 3, Praha
Přednášející: Vanda Kofroňová
Tento seminář je omezen na maximální počet 15 účastníků. V případě většího zájmu otevřeme také sobotní termín.  
Přihlašovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz
 
Aktuality/Prezentační dovednosti - pozvánka
 

APO individuální konzultace

V rámci APO i nadále probíhají online bezplatné individuální konzultace:  
  1. Přechod do online prostředí s Kateřinou Švidrnochovou 
  2. Public Relations s Bohdanou Rambouskovou 
  3. Právní poradenství s Danem Zwiebem  
  4. Daně a účetnictví s Marií Vtípilovou 
Každá pacientská organizace sdružená v APO má možnost využít konzultaci v délce 2 hodin u každého okruhu. 
Přihlašovat se můžete již nyní Elišce na adrese: eliska.cermanova@aifp.cz
 
 květen/IK Káťa květen/IK Bohdana

květen/IK Dan květen/IK Marie
 

AKTIVITY ČLENSKÝCH PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V APO

Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.: Diagnóza celiakie - Když to musí jít bez lepku! 

Celiakie - tuto diagnózu se od svého lékaře dozvídá stále více pacientů. Pro velkou rozmanitost projevů a související obtížnou diagnostiku si vysloužila přezdívku nemoc chameleon. Dle prevalence by mělo být v ČR 100 000 celiaků.
 
 květen/Společnost pro bezlepkovou dietu
 
Mezinárodním dnem celiakie je 16. květen. Společnost pro bezlepkovou dietu pravidelně pořádá k tomuto datu Fórum celiaků spojené s představením výrobců bezlepkových potravin Gluten Free Prague Expo. Z důvodu epidemiologické situace se letos akce přesouvá na 11. září 2021.
 
Celiakie je způsobená nesnášenlivostí lepku (glutenu). Diagnostika je založena na vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu v krvi, v případě pozitivního výsledku následuje biopsie tenkého střeva. U dětí se může od biopsie upustit v případě vysokých protilátek. Jedinou možnou léčbou onemocnění je celoživotní bezlepková dieta. Diagnóza musí být vždy stanovena před nasazením diety. Nemoc se může projevit v kterémkoliv věku, jak v dětství, tak v dospělosti.  

Pro rozvoj celiakie je nutná genetická dispozice. Pokud je v rodině diagnostikovaný celiak, mají být vyšetřeni rodiče, sourozenci a děti, a to i v případě, že nemají žádné příznaky.
 
 květen/Společnost pro bezlepkovou dietu
 
V současné době se spolek zaměřuje na pořádání webinářů. Seminář Bezlepková dieta je určen nově diagnostikovaným, na něj pak navazuje seminář Bezlepkové stravování. Správné informace pomohou k tomu, aby si pacienti z neznalosti nezpůsobovali problémy, ale na druhou stranu, aby si zbytečně nekomplikovali život víc, než je nezbytně nutné.
 
Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s. www.celiak.cz
 
Loga PO/Společnost pro bezlepkovou dietu logo 1.JPG
 

Společnost E, z. s.: EpiWebinář na téma První pomoc

Rádi bychom vás pozvali na EpiWebináře, které se konají jednou do měsíce na různá témata. 
 
Na webinářích se potkáte s lidmi, kteří zde budou sdílet své osobní zkušenosti s epilepsií nebo také s odborníky. Bude zde prostor pro diskuzi, sdílení a předávání zkušeností. 

  

Nyní pro vás máme připraveno téma: 

První pomoc

Koná se: úterý 18. 5. 2021 od 18:00 – 19:30

 
Hostem bude Aleš Benda (www.esava.cz), zkušený zdravotnický záchranář s dlouholetou praxí a mimo jiné také odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 
Dozvíte se:

  • Obecné základy první pomoci (priority poskytnutí první pomoci, moderní možnosti přivolání záchranné služby, stav bezvědomí a první pomoc).
  • Specifika epileptických záchvatů a následné první pomoci při jejich výskytu.
  • Bude prostor také pro vaše dotazy.

EpiWebináře probíhají v aplikaci Teams (doporučujeme si stáhnout aplikaci Teams do vašeho počítače, možnost stažení zde: Aplikace Teams ke stažení).

Přihlášku na seminář naleznete ZDE
 
 Loga PO/Společnost E logo
 

Asociace genové terapie, z. s.:  Pacienti podporují výzkum - Od myších modelů k léčbě

O tom, že genetika v posledních letech prochází radikálním vývojem, už většina z nás slyšela. Především u chorob vzniklých v důsledku změny jediného genu se tak čím dál více nabízí možnost náhrady nefunkčního genu jeho funkční variantou. Zejména díky pokroku na poli molekulární biologie, se tyto teorie stávají realitou.

To je také důvodem, proč vznikla organizace Asociace genové terapie (dále ASGENT), která podporuje základní výzkum vzácných onemocnění. Tedy pacientů se vzácným onemocněním, kterým většinou trpí jen pár jedinců na světě, ale jejichž poznání může přinést očekávané a zásadní objevy.

Pojďme vytvořit komunitu lidí, kteří chápou důležitost základního výzkumu s praktickým využitím a chtějí se podílet na osvětové kampani. Staňte se se členem ASGENTu jako jednotlivec nebo jako organizace. Přihlášku najdete zde:
 https://asgent.org/cs/o-nas/pro-cleny/

O průběhu základního výzkumu Angelmanova syndromu, který organizace ASGENT iniciovala před 3lety, a který probíhá ve velké národní výzkumné infrastruktuře Českém centru pro fenogenomiku, Ústavu molekulární genetiky pod vedením ředitele ústavu Doc. Dr. Radislava Sedláčka, PhD., se můžete více dočíst nahttps://asgent.org/cs/aktuality-z-vyzkumu-vzacnych-onemocneni/

Začátkem roku jsme poukázali na důležitost výzkumu vzácných onemocnění symbolickým gestem. Rozsvítili jsme Tančící dům v Praze na modro u příležitosti Mezinárodního dne Angelmanova syndromu. Děkujeme za záštitu starostce Janě Černochové a místostarostce a patronce ASGENTu Alexandře Udženiji městské části Praha 2.

květen/Asgent

Více na asgent.org/cs.

Loga PO/Asgent - logo

Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.: Slaná pusa pomáhá

Pokud políbíte člověka s cystickou fibrózou, zůstane vám na rtech nápadně slaná chuť. Lidé trpící tímto vzácným onemocněním mají totiž až pětkrát slanější pot. Možná jste o nich již slyšeli pod pojmem SLANÉ DĚTI.

Ale toto je pouze jeden z projevů této závažné nevyléčitelné nemoci.

Pacienti s cystickou fibrózou musejí dodržovat velmi náročný léčebný režim, mezi který patří mnoho z toho, co zažívá nyní většina lidí na celém světě vlivem epidemie COVID-19.

Nošení roušky v místech se zvýšenou koncentrací lidí, problémy s dýcháním, časté záchvaty kašle, neustálá dezinfekce rukou a další přísná hygienická pravidla, mezi která patří i dodržování odstupu min. 2 m od stejně nemocných. K tomu všemu však musejí zvládat ještě inhalační terapii, dechovou fyzioterapii, dodržovat vysokokalorickou stravu a užívat řadu léků. Každý den, po celý život.

 

Jak si můžu dát slanou pusu i já?

Stačí si navlhčit rty, obtisknout je v soli a pak si dát slanou pusu. Vaší kreativitě však nikdo meze neklade, třeba to vymyslíte i jinak? Hlavně to celé nezapomeňte natočit!

květen/klub-nemocných-cystickou-fibrózou-2 optimized

Video opatřete #slanapusa a nahrávejte na svůj IG a FB, vhodná doba je kdykoli v průběhu května.

květen/Klub nemocných cystickou fibrózou 1

Přes usilovnou péči a pokrok medicíny se pacienti s cystickou fibrózou v průměru dožívají 26 let.

Zapojte se do výzvy #slanapusa a darujte pacientům s cystickou fibrózou možnost lépe se nadechnout.

květen/Klub nemocných cystickou fibrźou 3

Jak se slaně líbali patroni Klubu CF manželé Trojanovi naleznete ZDE.

Jak se slaně líbali Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. a MUDr. Tereza Doušová naleznete ZDE.

Více na www.klubcf.cz

Loga PO/Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.

 

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.: Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. vás zve na celotýdenní akci k Mezinárodnímu dni roztroušené sklerózy. Nahlédněte do pozvánky, ať víte, co zajímavého vás čeká. Další informace budeme postupně zveřejňovat. Sledujte naše stránky www.roska.eu.

květen/Unie Roska

Více na www.roska.eu

Loga PO/Unie Roska - česká MS společnost, z. s. 

Nedoklubko, z. s.: Běh a procházka pro miminka do dlaně vybrali 882 411 korun pro neonatologická centra

Praha, 4. května 2021 - Charitativního běhu a procházky organizace Nedoklubko se v neděli 2. května zúčastnilo 1 148 běžců, celkem 4 459 osob včetně miminek v kočárku vyrazilo na procházku. Cílem bylo nejen finančně podpořit neonatologická centra, ale i společně uběhnout a ujít alespoň 8 500 kilometrů a to se podařilo. Mnohonásobně.

Letošní ročník byl netradiční, díky konceptu virtuální akce jsme zapojili naše fanoušky z celé republiky s cílem podpořit najednou všechna spolupracující neonatologická oddělení. Díky tomu se nám podařilo získat rekordní částku, za kterou oddělením poskytneme podpůrné tiskoviny, pomůcky, dárky pro oddělení, ale také pro rodiče a miminka. Všem účastníkům moc děkujeme. Jsme nadšení, takový ohlas a podporu jsme nečekali a moc si toho vážíme,“ říká Lucie Žáčková, předsedkyně a ředitelka organizace Nedoklubko.

Účastníci charitativního Běhu a procházky pro miminka do dlaně společně urazili 34 875 kilometrů, své startovné mohli věnovat konkrétní nemocnici. Nejvíce účastníků (87) běželo pro neonatologii FN Plzeň, v těsném závěsu bylo Brno (71). Na procházku vyrazilo nejvíce rodin pro Brno (125) a pro pražského Apolináře (105).

„Během neděle jsme byli zaplaveni krásnými fotografiemi a záběry od běžců a účastníků procházky. Sešla se nám galerie originálních vzpomínek na letošní Světový den rodičů předčasně narozených dětí, které jen potvrzují sounáležitost rodičů a vděk zdravotnímu personálu jednotlivých neonatologických oddělení. Četné komentáře nás jen utvrdily v tom, že naše práce má smysl a máme v ní pokračovat. Všem ze srdce děkujeme,“ uzavírá Lucie Žáčková.

Koordinátorka Nedoklubka pro Brno, Katka Fialová, která se sama účastnila běhu i procházky s rodinou k akci řekla: „Běh pro MIMINKA DO DLANĚ byl pro mě velmi symbolickou záležitostí. Trasa, kterou jsem si zvolila, i okolní podmínky a počasí mi připomínaly cestu, kterou jsme jako rodina nastoupili po narození naší druhé dcery ve 30. týdnu těhotenství pro preeklampsii a počínající HELLP syndrom. V Brně bylo ten den poměrně větrné počasí, chvíli pršelo, chvíli svítilo sluníčko, kopce střídaly rovinky… Myslím, že je naprosto úžasné, kolik lidí se zapojilo a kolik kilometrů se celkem naběhalo a nachodilo. Už jen to samo o sobě má obrovskou hodnotu a je krásné vidět, že je hodně těch, kteří chtějí pomáhat a naše práce jim dává smysl.“

Nedoklubko oznámilo také termín příštího ročníku této akce. Příští Běh a procházka pro MIMINKA DO DLANĚ se uskuteční 1. května 2022, opět první květnovou neděli.

květen/Nedoklubko 1.jpeg

květen/nedoklubko-2 optimized.jpeg

Více na www.nedoklubko.cz.

Loga PO/Nedoklubko - logo 

ONKO Unie, o. p. s. a VERONICA, z. ú.: Světový den boje proti rakovině vaječníků

Světový den boje proti rakovině vaječníků si každoročně připomínáme 8. května. Organizace, které se věnují podpoře pacientek s onkogynekologickými nádory, ONKO Unie a VERONICA připravily za podpory Nadačního fondu Hippokrates kampaň #BRCAnejsoujenPRSA. Genetická mutace BRCA totiž nezpůsobuje pouze rakovinu prsu, ale její nositelky až 30x více ohrožuje rakovina vaječníků! Symbolem rakoviny vaječníků je tyrkysová stužka, proto 8. 5. tyrkysově svítil i Tančící dům v Praze. Příběhy osmi žen – pacientek zachytil svýma očima ve fotografiích Lukáš Houdek a výstava těchto fotografií SÍLA ŽEN je k vidění do 21. 5. na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF a VFN v Praze „u Apolináře“.

květen/Onko Unie 5

květen/Onko Unie 3

květen/Onko Unie 2.JPG   květen/onko-unie-1 optimized

moderátorka Marie Retková

Více na www.onko-unie.cz.

Loga PO/Onkounie logo CMYK

Více na www.pacientska-organizace.cz

Loga PO/Veronica

 

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem